Algemene voorwaarden WerkBaAr


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 05/02/2018.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, aangegaan door WerkBaAr en zoals omschreven in de offerte. Zij gelden als integraal deel van de overeenkomst gesloten tussen WerkBaAr en de opdrachtgever en met voorrang op die van die laatste, tenzij de offerte expliciet anders bepaalt. Elk begin van uitvoering van een overeenkomst, zonder voorafgaand schriftelijk bezwaar, geldt als aanvaarding van onderstaande voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden gelden eveneens voor alle diensten die de opdrachtgever vraagt buiten de overeengekomen offerte. Verlangt de opdrachtgever extra diensten, dan brengt hij WerkBaAr daarvan schriftelijk op de hoogte. WerkBaAr blijft vrij om de gevraagde extra diensten te weigeren.


Artikel 2. Definities

- WerkBaAr: de eenvrouwszaak van Aline Van Bever, kandidaat-ondernemer binnen de activiteitencoöperatie Co-Actief cvba-so (Co-Actief), Lange Winkelhaakstraat 26 - 2060 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0871 261 918 en vertegenwoordigd door Adri Van Aert.

- Opdracht: het geheel van diensten dat WerkBaAr uitvoert op vraag van de opdrachtgever.

- Opdrachtgever: de fysieke persoon of rechtspersoon waarvoor WerkBaAr de opdracht uitvoert en in die als dusdanig in de offerte staat vermeld.

- Offerte: het document (incl. bijlagen) met een beschrijving van de diensten die WerkBaAr aanbiedt aan de opdrachtgever, en de financiële en eventuele afwijkende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op die diensten.

- Overeenkomst: het geheel van diensten en voorwaarden, zoals omschreven in de prijsofferte en mondeling dan wel schriftelijk aanvaard door de opdrachtgever. Werd er geen offerte opgemaakt, dan komt de overeenkomst tot stand door de loutere uitvoering van de door de opdrachtgever gevraagde diensten en op dat ogenblik.

- Open workshop: interactieve cursus rond een vooraf bepaald communicatiethema die openstaat voor iedere geïnteresseerde die tijdig inschrijft en betaalt. Deelnemers schrijven individueel in, los van een onderneming of organisatie, per email of een andere geschreven communicatievorm, waaronder sociale mediakanalen. De bevestiging van de inschrijving door WerkBaAr impliceert een definitieve inschrijving en brengt een persoonlijke betalingsverplichting met zich mee.

- Gesloten workshop: interactieve cursus rond een vooraf bepaald communicatiethema voor een vaste groep deelnemers, georganiseerd binnen en samen met een onderneming of organisatie. Enkel geïnteresseerden die tot de groep behoren, kunnen deelnemen aan de workshop.


Artikel 3. Offerte & overeenkomst

3.1. Voor elke specifieke opdracht stelt WerkBaAr, als kandidaat-ondernemer binnen Co-Actief, een offerte op. De offerte vormt de basis voor de latere factuur en vermeldt een vervaldatum.

3.2. De offerte die WerkBaAr uitstuurt is 30 dagen geldig vanaf de dagtekening ervan.

3.3. De overeenkomst tussen WerkBaAr en de opdrachtgever komt tot stand door de ondertekening en/of de kennisgeving van de goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever aan WerkBaAr.

Werd er geen offerte opgemaakt, dan komt de overeenkomst tot stand door de loutere uitvoering van de door de opdrachtgever gevraagde diensten en op dat ogenblik.

3.4. De opdrachtgever aanvaardt dat hij elke wijziging van de opdracht die meerwerk tot gevolg heeft, erkent als een aanvullende opdracht. Voor die aanvullende opdracht stelt WerkBaAr een aparte offerte op die mondeling dan wel schriftelijk tot een nieuwe overeenkomst leidt.


Artikel 4. Prijs

4.1. De prijzen vermeld in de offerte zijn exclusief 21% BTW.

Ze omvatten de knowhow, de dekking van mogelijke risico’s, de vergoeding voor auteursrechten, alsook de kosten die WerkBaAr maakt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, waaronder verplaatsingskosten.

4.2. De prijzen vermeld in de offerte voor opdrachten inzake het (her)schrijven van teksten zijn ramingen, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders bepaalt.

Prijzen voor open workshops zijn vast en onpasbaar. Prijzen voor coachingopdrachten en gesloten workshops zijn vast en onpasbaar, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders bepaalt. Ze worden opgesteld na een gedetailleerde briefing en kunnen enkel worden gewijzigd met het voorafgaande, schriftelijke akkoord van beide partijen. Bij gebrek aan akkoord blijven de offerteprijzen gelden.


Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. WerkBaAr heeft het recht om bij aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever of ten laatste bij aanvang van de uitvoering van de opdracht een voorschotfactuur uit te sturen van maximaal 30% van de in de offerte vermelde prijs.

5.2. De door WerkBaAr uitgereikte betalingsuitnodiging of facturen worden betaald door overschrijving op het rekeningnummer BE04 8508 4810 3431.

5.3. Elke betalingsuitnodiging of factuur, uitgestuurd door WerkBaAr als kandidaat-ondernemer binnen Co-Actief, zijn betaalbaar op 8 dagen, tenzij wanneer de factuur uitdrukkelijk anders vermeldt. Loopt de uitvoering van de opdracht over een periode van meer dan 30 dagen, dan kan WerkBaAr maandelijks een factuur opmaken voor de in die periode geleverde prestaties.

Elke factuur voor een open workshop moet de opdrachtgever (inschrijver van de workshop) voldoen vóór de aanvang van de workshop. Heeft WerkBaAr bij de aanvang van de workshop geen betaling ontvangen, dan kan WerkBaAr de inschrijver de toegang tot de workshop weigeren.

5.4. Bij niet of laattijdige betaling houdt de WerkBaAr zich het recht voor om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag werd voldaan.

Laattijdige betaling van één factuur maakt andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.Artikel 6. Wijze van uitvoering van de overeenkomst

6.1. WerkBaAr voert de overeenkomst zelfstandig en autonoom uit. Bijzondere beslissingen over aanpak, werkwijze en gebruikte middelen gebeuren in gezamenlijk overleg.

6.2. WerkBaAr garandeert een professioneel resultaat in overeenstemming met de actuele normen in haar vakgebied. Wat betreft het beoogde resultaat gaat WerkBaAr enkel een middelenverbintenis aan.

6.3. WerkBaAr is geenszins verplicht om exclusief en voortdurend voor de opdrachtgever te werken. Het is WerkBaAr toegelaten om tegelijkertijd voor andere opdrachtgevers op te treden.

6.4. Kan WerkBaAr (een deel van) de overeenkomst niet zelf uitvoeren als gevolg van ziekte of een andere gegronde reden, dan verwittigt zij de opdrachtgever daarvan tijdig en probeert zij te voorzien in haar vervanging. Het akkoord van de opdrachtgever is niet vereist voor een eventuele vervanging, tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk om de persoon van WerkBaAr werd aangegaan.


Artikel 7. Aanvang, duur en schorsing van de overeenkomst

7.1. De uitvoering van de overeenkomst vangt aan nadat de opdrachtgever de opgestelde prijsofferte via mail of per schrift heeft goedgekeurd.

Gebeurt de uitvoering van de opdracht in fasen, dan kan WerkBaAr de afwerking van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.2. Eventuele uitvoeringsdata, vermeld op de offerte, zijn louter indicatief en gelden niet uitdrukkelijk.

Een vertraging ten opzichte van de vooropgestelde data geeft nooit aanleiding tot een verbreking van de overeenkomst en opent geen enkel recht op een schadevergoeding, tenzij de partijen dat vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

De opdrachtgever aanvaardt dat elke wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht op het vlak van aanpak, werkwijze of omvang de vooropgestelde tijdsplanning kan beïnvloeden. Zo nodig, stelt WerkBaAr een nieuwe offerte op en komt er een aangepaste overeenkomst tot stand.

7.3. Feiten en omstandigheden die gevolgen hebben op de zorgvuldige uitvoering van de opdracht en die buiten de wil van de partijen zijn ontstaan, schorsen de uitvoering van de overeenkomst op.

Duurt de schorsing langer dan 20 dagen, dan plegen de partijen overleg met het oog op de passende aanpassing dan wel de beëindiging van de overeenkomst.


Artikel 8. Annulering en opzegging van de overeenkomst

Artikel 8.1. Annulering en opzegging van opdrachten inzake het (her)schrijven van teksten


8.1.1. Elke partij kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen bij aangetekend schrijven mits betaling van een verbrekingsvergoeding.

Voor de opdrachtgever bedraagt de verbrekingsvergoeding 20% van de prijs die de offerte bepaalt voor de totale opdracht. Zij komt bovenop het bedrag dat de opdrachtgever, conform de offerte, verschuldigd is voor het reeds gepresteerde deel van de overeenkomst.

Voor de WerkBaAr bedraagt die verbrekingsvergoeding 20% van het bedrag dat de opdrachtgever, conform de offerte, verschuldigd is voor het reeds gepresteerde deel van de overeenkomst.

8.1.2. Maakt een partij zich schuldig aan bedrog, grove of opzettelijke professionele fout, of ernstige nalatigheid en schiet zij aldus tekort in de nakoming van een van haar essentiële verplichtingen, dan kan de andere partij de overeenkomst te allen tijde en zonder gerechterlijke tussenkomst beëindigen.

Onder grove fout wordt verstaan een fout die zo ernstig is dat partijen weten of behoren te weten dat zij schade zal veroorzaken aan de andere partij of die een miskenning inhoudt van de verplichtingen waaraan partijen een groot belang mogen hechten omdat ze raken aan de kern van de overeenkomst. Die verplichtingen omvatten onder meer, doch niet uitsluitend, de hoger bepaalde betalingstermijnen en de verplichting tot wederzijdse vertrouwelijkheid.

De partij die de overeenkomst met onmiddellijke ingang wil beëindigen, moet de andere partij daarvan vooraf verwittigen bij aangetekend schrijven. Bedoeld schrijven beëindigt de overeenkomst zonder dat er een opzeggingstermijn geldt of een verbrekingsvergoeding verschuldigd is. De verbrekende partij behoudt wel haar recht om van de nalatige partij een schadevergoeding te vorderen.

8.1.3. Elke partij kan de overeenkomst te allen tijde en zonder gerechterlijke tussenkomst beëindigen wanneer er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.

Onder uitzonderlijke omstandigheden wordt verstaan het faillissement of de ontbinding van een van de partijen dan wel gevallen van overmacht. Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in geval van technische problemen (zoals een crash of black-out van een informaticasysteem, infectie van de software door een virus, …), of uitzonderlijke weersomstandigheden.

De partij die de overeenkomst met onmiddellijke ingang wil beëindigen, moet de andere partij daarvan vooraf verwittigen bij aangetekend schrijven. Bedoeld schrijven beëindigt de overeenkomst zonder dat er een opzeggingstermijn geldt of een verbrekingsvergoeding verschuldigd is. Beide partijen behouden echter hun recht om van de andere partij een vergoeding te vorderen voor de schade die zij lijden als gevolg van de onmiddellijke verbreking.


Artikel 8.2. Annulering en opzegging van coachingopdrachten en workshops


8.2.1. Heeft de coachingopdracht of workshop nog geen aanvang genomen, dan kan de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst annuleren via mail of een andere geschreven communicatievorm.

Voor coachingopdrachten in groep en voor gesloten workshops kan annulatie kosteloos tot 14 dagen vóór de aanvang van de uitvoering van de opdracht dan wel vóór de aanvang van de workshop. Bij annulering minder dan 14 dagen, maar tot 7 dagen vóór diezelfde datum geldt er een annulatiekost van 50% van de offerteprijs van de opdracht of workshop. Bij annulering minder dan 7 dagen voordien, geldt er een kost van 100% van de betrokken offertepijs.

Individuele coachingsessies kan de opdrachtgever kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vóór de datum van de betrokken sessie. Bij annulering minder dan 2 werkdagen vóór bedoelde sessie, wordt de sessie voor 100% aangerekend conform de offerteprijs.

Voor open workshops kan annulatie kosteloos tot 7 werkdagen vóór de aanvang van de betrokken workshop. Bij annulering minder dan 7 werkdagen, maar tot 4 werkdagen vóór diezelfde datum geldt er een annulatiekost van 50% van de offerteprijs van de betrokken workshop. Bij annulering minder dan 4 werkdagen vóór de aanvang van de workshop, geldt er een kost van 100% van de offertepijs.

8.2.2. Beslist de opdrachtgever in de loop van een coachingsessie dan wel gedurende de workshop om de sessie of de workshop te stoppen, dan geldt er een verbrekingsvergoeding ten belope van 100% van de offerteprijs voor de betrokken sessie dan wel workshop.


Artikel 9. Informatieverplichtingen

9.1. WerkBaAr is maar gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht voor zover de opdrachtgever alle informatie die nodig is voor de vlotte uitvoering van de opdracht aan WerkBaAr heeft verstrekt. De opdrachtgever bezorgt bedoelde informatie in de vorm en op de wijze zoals WerkBaAr vraagt.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan WerkBaAr verstrekte informatie.

Heeft de opdrachtgever de gevraagde informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekt, dan draagt hij de eventuele kosten die WerkBaAr naar aanleiding daarvan moet maken.

9.2. Beide partijen verbinden zich ertoe om de andere partij onverwijld te verwittigen en te informeren inzake feiten en omstandigheden die de zorgvuldige uitvoering van de opdracht kunnen beïnvloeden. Zij doen dat alleszins binnen 5 werkdagen vanaf de vaststelling van zulke feiten of omstandigheden.


Artikel 10. Wederzijdse vertrouwelijkheid

10.1. WerkBaAr staat er voor in dat zij alle vertrouwelijke informatie over de opdrachtgever waarvan zij tijdens de uitvoering van de opdracht kennis neemt, geheim houdt tegenover derden.

Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dat voortvloeit uit de aard zelf van de informatie of wanneer de opdrachtgever de doorgegeven informatie vooraf uitdrukkelijk als vertrouwelijk erkent.

10.2. De opdrachtgever doet, zonder toestemming van WerkBaAr, aan derden geen mededelingen over de aanpak, werkwijze, rapportering of offerte van WerkBaAr.


Artikel 11. Garanties en aansprakelijkheid

11.1. WerkBaAr geeft geen garanties voor wat betreft de originaliteit en volledigheid van de resultaten of de geschiktheid daarvan voor een specifiek doeleinde. Aldus blijft de opdrachtgever zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik, het misbruik of de ongeschiktheid tot gebruik van de resultaten.

Bovendien vrijwaart de opdrachtgever WerkBaAr op haar eerste verzoek tegen eventuele vorderingen van derden in dit verband.

11.2. WerkBaAr is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die voortkomt of zou voortkomen uit de zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst, tenzij in geval van opzet of zware fout van WerkBaAr.

Bovendien vrijwaart de opdrachtgever WerkBaAr tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

11.3. WerkBaAr staat zelf in voor ongevallen - van welke aard ook - en hun gevolgen die zich voordoen buiten de vestigingsplaats van de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft echter verantwoordelijk voor ongevallen die zich voordoen op zijn vestigingsplaats.


Artikel 12. Intellectuele eigendom over tekstresultaten

12.1. Zodra de opdrachtgever de opdracht inzake het (her)schrijven van teksten volledig heeft betaald, verleent WerkBaAr hem een concessie op de auteursrechten met betrekking tot de tekstresultaten die tot stand zijn gebracht in het kader van de uitvoering van de opdracht.

12.2. De in artikel 12.1 toegekende concessie geldt voor de volledige duur van de auteursrechten en voor de gehele wereld. Ze geeft de opdrachtgever het recht om bedoelde tekstresultaten:
- te reproduceren in een onbeperkt aantal exemplaren, door alle technieken en op alle dragers;
- te verspreiden en mee te delen aan het publiek door alle technieken (inclusief de kabel, de satelliet, Internet en alle vormen van computernetwerken);
- te (laten) vertalen in alle talen;
- te (laten) bewerken of wijzigen door alle technieken.Artikel 13. Verwijlinteresten, schadevergoeding en invorderingskosten

13.1. Bij gebreke aan betaling binnen de in artikel 5.3. bepaalde termijnen is er per begonnen maand van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1,5% van het achterstallige factuurbedrag. Daarbij worden delen van maanden meegeteld als volle maanden. De verwijlinterest blijft lopen tot op moment van de voldoening van het nog verschuldigde bedrag.

13.2. Co-Actief behoudt zich het recht voor om bovenop de in artikel 13.1. genoemde verwijlinteresten een forfaitaire schadevergoeding te vorderen ten belope van 10% van het achterstallige factuurbedrag met een minimum van 50 EUR dan wel een hogere vergoeding mits bewijs van hoger geleden schade.

13.3. Alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke invorderingskosten die Co-Actief maakt voor niet (tijdig) betaalde facturen zijn niet inbegrepen in de in artikel 13.2. genoemde schadevergoeding. Ze komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke invorderingskost bedraagt minstens 15% van het achterstallige factuurbedrag met een minimum van 75 EUR.


Artikel 14. Klachten

14.1. De opdrachtgever moet eventuele klachten in verband met de uitvoering van de opdracht door WerkBaAr uiterlijk binnen 8 dagen na de beëindiging van de opdracht aan WerkBaAr kenbaar maken per aangetekende zending. Ze moeten gegrond zijn en behoorlijk gemotiveerd.

Eventuele klachten in verband met de factuur, uitgestuurd door WerkBaAr als kandidaat-ondernemer binnen Co-Actief, moet de opdrachtgever uiterlijk binnen 8 dagen na de datum van de factuur kenbaar maken aan WerkBaAr en Co-Actief per aangetekende zending. Na die termijn wordt de factuur geacht aanvaard te zijn. De klachten moeten gegrond zijn en behoorlijk gemotiveerd.

14.2. Klachten zijn alleen mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde resultaat niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.

14.3. Klachten worden in beginsel in der minne geregeld. Ze schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.


Artikel 15. Volledigheid van de overeenkomst

15.1. Elke overeenkomst, afgesloten door WerkBaAr, bevat het integraal akkoord tussen de WerkBaAr en de opdrachtgever en annuleert alle vroegere mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, offertes, correspondentie of voorstellen voor wat betreft datgene daarin is bepaald.

Wijzigingen aan de overeenkomst, waaronder ook aanvullingen aan de opdracht, kunnen slechts mits schriftelijke toestemming van beide partijen.

15.2. De ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van enig deel of clausule van de overeenkomst doet niet af aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere delen of clausules. Ongeldige delen of clausules worden – zo mogelijk - vervangen door geldige delen of clausules die de bedoeling van partijen het best benaderen.


Artikel 16. Voortdurende bepalingen

Na de beëindiging van de opdracht blijven de bepalingen die uit hun aard de beëindiging overleven onverminderd van kracht. De beëindiging of het einde van deze overeenkomst heeft geen invloed op de rechten en plichten van de partijen ontstaan vóór de beëindiging of het einde van de overeenkomst.


Artikel 17. Bewijs

Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie, waaronder mails en communicatie via sociale media kanalen, als toegelaten bewijsmiddel.


Artikel 18. Bevoegdheid

De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst en uitgelegd volgens het Belgische recht. Elk geschil, van welke aard ook, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.